หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
     
 
 
 
“ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เท่าเทียมบริการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองรี
 
 
พันธกิจ
 
 
สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมที่มี คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการ เสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
 
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะ สมในแต่ละช่วง วัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลง
 
พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิต และการบริโภคให้เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยง กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
 
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
เป้าหมาย

ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ปลูกจิตสำนึก ให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมาย

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย

อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น
 
โครงการประเพณีลอยกระทง
 
โครงการประเพณีแข่งเรือออกพรรษา
 
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
  ฯลฯ
 
 
     
 
 
 
 
 
เลขที่ 270 หมู่ 1 อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทร : 036-793-615 โทรสาร : 036-793-615
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
จำนวนผู้เข้าชม 12,809,539 เริ่มนับ 26 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
085-952-7122
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี