หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
     
 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่ง ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1950 เอกสารแนบ เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1944 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1946 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1928 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 11 พ.ค. 2566
การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1166 เอกสารแนบ 11 พ.ค. 2566
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1934 สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พ.ค. 2566
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1901 10 พ.ค. 2566
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6419-6494 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 10 พ.ค. 2566
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน กม. มท 0804.6/ว1919 10 พ.ค. 2566
การจัดกิจกรรม KIDs Dee ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม Finding MEMO Camp กศ. มท 0816.3/ว1920 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 10 พ.ค. 2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว1909 บัญชีแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 10 พ.ค. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน สล. มท 0801.1/171 10 พ.ค. 2566
การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1893 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 10 พ.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 30 - 31 กค. มท 0803.4/ว1925-1926 รายชื่อ รุ่นที่ 30 - 31 เอกสาร word 10 พ.ค. 2566
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว1918 รายชื่อฯ 10 พ.ค. 2566
ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดติดตามให้ อปท. ดำเนินการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.5/ว1878 9 พ.ค. 2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 สน.คท. มท 0808.3/ว1898 อบจ. เทศบาล, อบต. เอกสาร word 9 พ.ค. 2566
โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1883 9 พ.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1888 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พ.ค. 2566
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 1,163
 
 
     
 
 
 
 
 
เลขที่ 270 หมู่ 1 อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทร : 036-793-615 โทรสาร : 036-793-615
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
จำนวนผู้เข้าชม 12,210,354 เริ่มนับ 26 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
085-952-7122
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี