หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
     
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/6858-6887 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 22 พ.ค. 2566
กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9076 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 22 พ.ค. 2566
ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ กพส. มท 0810.3/ว2065 เอกสาร word 19 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.3/ว2064 19 พ.ค. 2566
แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2059 บัญชีรายชื่อ 19 พ.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2046 เอกสาร word 19 พ.ค. 2566
การจัดข้อมูลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2026 19 พ.ค. 2566
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 6 ไปรวมกับรุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2045 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word 19 พ.ค. 2566
ประกาศผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกโครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 - 2567 และขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสุขภาวะเด็กและเยาวชน (HUB 1) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2034 18 พ.ค. 2566
แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว2035 18 พ.ค. 2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2033 18 พ.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2007 สิ่งที่ส่งมาด้วย 16 พ.ค. 2566
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 6 กพส. มท 0810.7/ว2003 เอกสาร word 16 พ.ค. 2566
แจ้งแนวทางการแก้ไขกรณี อปท. ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP - One Time Password) จากเว็บไซต์ของกรมที่ดินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. สน.คท. มท 0808.3/ว2014 เอกสาร word 16 พ.ค. 2566
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 กพส. มท 0810.6/ว2015 16 พ.ค. 2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2012 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word 16 พ.ค. 2566
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2002 เอกสาร word 16 พ.ค. 2566
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2005 เอกสาร word 16 พ.ค. 2566
การจัดทำข้อมูลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พร้อมสถิติการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1985 15 พ.ค. 2566
โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 ITF World Camp กศ. มท 0816.3/ว1988 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 15 พ.ค. 2566
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,163
 
 
     
 
 
 
 
 
เลขที่ 270 หมู่ 1 อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทร : 036-793-615 โทรสาร : 036-793-615
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
จำนวนผู้เข้าชม 12,211,673 เริ่มนับ 26 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
085-952-7122
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี