หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
     
 
 
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 หลักสูตรเลขานุการนายก อปท. รุ่นที่ 2 [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานคลังรุ่น 10,นิติกรรุ่น9,นวช.กง.บช.รุ่น5 และจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่น 7 (มท 0807.3/ว1312) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2550
โครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1152) 13 ก.ค. 2550
ซัก ซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศึกษา) เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1304) 13 ก.ค. 2550
ขอเชิญชมโทรทัศน์รายการ "Restaurant Champion" (มท 0801.3/ว339) 13 ก.ค. 2550
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปร 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1320) 13 ก.ค. 2550
การฝึกอบรมตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1314)---***การอบรมวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2550 และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2550 เป็นการอบรมเฉพาะของเจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด [สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตารางกำหนดการอบร 13 ก.ค. 2550
ชะลอการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2550 ระยะที่ 2 ตั้งแต่รุ่นที่ 12 เป็นต้นไป 13 ก.ค. 2550
ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำประชามติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1291) 12 ก.ค. 2550
การ ประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2550 ตัวชี้วัดที่ 12 ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว88) 11 ก.ค. 2550
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2260) 11 ก.ค. 2550
ขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. (มท 0808.3/ว1273) 11 ก.ค. 2550
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (ด่วนมาก ที่ มท 0890.4/ว1202) 11 ก.ค. 2550
การสำรวจ ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการเดินทางไปราชการต่างประเทศและศึกษาดูงานต่างประเทศของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/8720) 11 ก.ค. 2550
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (มท 0803/ว1229) 10 ก.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจนท./จพง.การเงินและบัญชีรุ่น 11,จนท./จพง.ทะเบียนและบัตรรุ่น 2,จนท/จพง.พัสดุ รุ่น 10,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่น 10 และจนท./จพง.ธุรการ รุ่น 15(มท 0807.3/ว1271) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ก.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว1270) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ก.ค. 2550
การ ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบการ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ฯ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1272) [แบบประเมินผล ฯ] 10 ก.ค. 2550
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 9 ก.ค. 2550
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 9 ก.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1159      1160      1161      1162     (1163)  
 
 
     
 
 
 
 
 
เลขที่ 270 หมู่ 1 อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทร : 036-793-615 โทรสาร : 036-793-615
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
จำนวนผู้เข้าชม 12,212,245 เริ่มนับ 26 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
085-952-7122
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี