หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
     
 
 
การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1023 สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มี.ค. 2566
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1022 8 มี.ค. 2566
การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1021 8 มี.ค. 2566
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว1016 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มี.ค. 2566
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลค่าตอบแทนการประเมินผลงานของข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ สน.บถ. มท 0809.2/ว35 7 มี.ค. 2566
แนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บริหารวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการให้ข้าราชการได้รับเงินพิเศษต่าง ๆ สำหรับข้าราชการผู้ได้รับการอนุมัติให้ไปช่วยราชการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนภารกิจตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1005 7 มี.ค. 2566
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1002 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มี.ค. 2566
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว922 7 มี.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของเด็กในสถานศึกษา กศ. มท 0816.4/ว994 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) กศ. มท 0816.3/ว998 3 มี.ค. 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว972 3 มี.ค. 2566
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว978 3 มี.ค. 2566
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว982 อปท. เทศบาล 3 มี.ค. 2566
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว964 3 มี.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มท 0804.6/ว914 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มี.ค. 2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว971 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 2 มี.ค. 2566
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการฯ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/3076-3151 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว954 2 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว955 2 มี.ค. 2566
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท0819.3/ว947 2 มี.ค. 2566
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,163
 
 
     
 
 
 
 
 
เลขที่ 270 หมู่ 1 อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทร : 036-793-615 โทรสาร : 036-793-615
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
จำนวนผู้เข้าชม 11,341,744 เริ่มนับ 26 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
085-952-7122
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี