หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
ศาสนสถานในตำบลหนองรี
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองรี
ปลาหมอแดดเดียว
ศิลปะเชือกถัก หินสี เมืองละโว้
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหนองรี
สถานีรถไฟโคกคลี
น้ำตกวังแสนดี
ปรางค์นางผมหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.nong-ree.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการ และเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
ติดต่อ อบต. โทร : 036-793-615 E-mail : saonongree1997@gmail.com

NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี : ติดต่อสอบถาม 0-3679-3615 , 0-3668-0625 ยินดีให้บริการค่ะ
นายประเสริฐ พันธ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
วีดิทัศน์
VIDEO


- ทดสอบ ระบบVDO วีดิทัศน์ - [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 595 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5621  [ 4 ส.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กม. มท 0804.6/ว2387 [เอกสารแนบ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กพส. มท 0810.4/ว2375  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2376  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2279  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว2364  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว2374  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์หลักสูตร (Gender Equality and Womens Empowerment) ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP กพส. มท 0810.2/ว2370  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว2361 [ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอย] [บัญชีแนบท้าย]  [ 2 ส.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอำนวยการ (กรม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2358 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย กพส. มท 0810.6/ว2351  [ 2 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2359  [ 2 ส.ค. 2565 ]
 
  ดูทั้งหมด  
 
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตฯ นส ที่ ลบ 0023.4/ว 3194 ลว 8 ส.ค. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1433 ลว.8 ส.ค.65) [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (The Smart City Showcase Awards 2022) (ลบ 0023.3/ว 1432 ลว 8 ส.ค. 65) [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯ ที่ ลบ 0023.4/ว 3173 ลว 5 สิงหาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศฯ นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 3172 ลว 5 สิงหาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1419 ลว.4 ส.ค.65) [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 3 (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1392 ลว 3 ส.ค.2565) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ รุ้เท่าทันสื่อยุคติจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ (ลบ 0023.3/ว1391 ลว.3 ส.ค.65) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5/2565 (ลบ0023.3/ว1390 ลว.3 ส.ค.65) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
โครงการอบรมอนนไลน์ การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (ลบ0023.3/ว 1389 ลว.3 ส.ค.65) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 7-2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 94 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7 2565 วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 95 
 [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1358 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 14 (ลบ 0023.3/ว1351 ลว.27 ก.ค.65) [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
แนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์แลัสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร (ลบ 0023.3/ว 1353 ลว.27 ก.ค.65) [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ (ลบ 0023.3/ว 1343 ลว.27 ก.ค.65) [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ลบ 0023.3/ว 1342 ลว.27 ก.ค.65) [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ FDA Center (ลบ 0023.3/ว 1340 ลว.27 ก.ค.65) [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือกับการแพร่่ระบาดของโรคโควิด 19 (ลบ 0023.3/ว 1329 ลว.26 ก.ค.65) [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
 
  ดูทั้งหมด  
 
 
 
 

ศิลปะเชือกถัก หินสี เมืองละโว้ ม.4 หินสีร้อยลาย  
 

น้ำตกวังแสนดี  

ผลิตภัณฑ์
OTOP   TRAVEL

สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
กระดานสนทนา
OUR WEBBOARD
     
 
แนะนำ:บริษัท รับสร้างบ้าน ลพบุรี (2 ธ.ค. 2564)    อ่าน 194  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 351  ตอบ 0  
อยากทราบข้อมูล (9 มี.ค. 2564)    อ่าน 808  ตอบ 3  
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
SERVICE
 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอเจ้าหน้าที่ อปพร. แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำ
 
 
 
แบบประเมินผลสำรวจ
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
 
GOOGLE EARTH
 
CLICK
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
สายตรงปลัด
036-793-615
 
ศูนย์ดำรงธรรม
CLICK
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 270 หมู่ 1 อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทร : 036-793-615 โทรสาร : 036-793-615
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
จำนวนผู้เข้าชม 9,316,841 เริ่มนับ 26 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
085-952-7122
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี