หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 
 
 
สภาพทั่วไป
     
 
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ตั้งอยู่ที่ 270 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่รวม 68.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,867 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลลำสนธิ และตำบลเขารวก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาโสม และตำบลซับสมบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองยายโต๊ะ
 
ตำบลลำสนธิ และตำบลเขารวก

ตำบลหนองยายโต๊ะ
หมู่4
หมู่6
หมู่5
หมู่9
หมู่12
หมู่13
หมู่3
หมู่8
หมู่1
หมู่10
หมู่2
หมู่7
หมู่11
อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
ตำบลนาโสม และตำบลซับสมบูรณ์
 
ภูมิประเทศ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่เป็นที่ดอน ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองลำสนธิ คลองโสม คลองสีด คลองหนองหัวช้าง คลองหนองเกตุ คลองหนองอีเต่า คลองหนองสองห้อง คลองหนองกระทุ่ม และคลองแก่งคันนา ไหลผ่านฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ และบางแห่งมีน้ำท่วมถึงทุกปี
ภูมิอากาศ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่น แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม อากาศจะร้อน และแห้งแล้ง

ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้น

ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน
 
อาชีพประชากร
 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลหนองรี เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา และที่ดอน ดังนั้น ราษฎรส่วนใหญ่จึงประกอบ อาชีพรับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม เช่น ปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัวนม วัวเนื้อ เป็นหลัก
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,685 คน

ชาย  3,732 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57

หญิง 3,953 คน คิดเป็นร้อยละ 51.43
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,105 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 112.04 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางเขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหนองรี 508 581 1,089 650
2 บ้านหนองผักบุ้ง 338 338 676 304
3 บ้านจงโก 250 266 516 178
4 บ้านหนองเกตุ 474 480 954 284
5 บ้านน้อยพัฒนา 261 319 580 205
6 บ้านโคกสามัคคี 406 401 807 323
7 บ้านวังแสนดี 220 209 429 151
8 บ้านโชคชัย 231 285 516 201
9 บ้านหนองสองห้อง 194 200 394 145
10 บ้านโคกคลี 152 151 303 130
11 บ้านทรายทอง 241 252 493 196
12 บ้านสินเจริญ 213 189 402 150
13 บ้านโนนทอง 244 282 526 188
  รวม 2,732 3,953 7,685 3,105
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 

วัด จำนวน 7 แห่ง
 
วัดหนองรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดจงโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดด่านโคกคลี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดบำรุงศรัทธาธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดธรรมมิการาม (วัดหนองเกตุ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดพุทธประชานิมิต ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดด่านโคกคลีสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
วัดเขาสมิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
การสาธารณสุขในตำบล
 

มีโรงพยาบาลประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 152 คน

มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

มีสาธารณะสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
      (หมู่ที่ 1 - 13)

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การศึกษาในตำบล
       
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี มีสถานศึกษาทั้งหมด 7 แห่ง

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
      ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
      ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
   
โรงเรียนลำสนธิวิทยา (หนองรีวิทยา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี (บ้านหนองรี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 , 4
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี (บ้านจงโก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
   
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำสนธิ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
     
มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง  
     
มีห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง  
 
แหล่งน้ำ
   

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
คลองลำสนธิผ่าน หมู่ที่ 1,2,7,10,11
 
คลองลำพญากลาง หมู่ที่ 2
 
คลองลึก หมู่ที่ 2
 
คลองหนองไข่เน่า หมู่ที่ 2
 
คลองจาน หมู่ที่ 2
 
คลองแก่งคันนา หมู่ที่ 4
 
ฝาย/คลองโสม หมู่ที่ 5
   
คลองสีดา หมู่ที่ 6
   
ฝาย/คลองบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6
   
คลองห้วยหัวช้าง หมู่ที่ 6
   
น้ำตกวังแสนดี หมู่ที่ 2,7
   
คลองหนองตะกรุดด่าน หมู่ที่ 7
   
คลองหนองอีเต่า หมู่ที่ 7
   
คลองหนองสองห้อง หมู่ที่ 9
   
คลองหินปูน หมู่ที่ 10
   
คลองหนองบัวแดง หมู่ที่ 11
   
คลองบ้านนางคอฯ หมู่ที่ 11
   
ฝาย/คลองบ้านสะเดางาม หมู่ที่ 11
   
คลองหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5,12,13
   
มีน้ำตกวังแสนดี หมู่ที่ 2,7
   
เขาพังเหย หมู่ที่ 2,10
   
เขาแผงม้า หมู่ที่ 4,5,6
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   
ฝายบ้านจงโก หมู่ที่ 11
   
ฝายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 9
   
ฝายบ้านคลองลึก หมู่ที่ 2
   
ฝายบ้านหนองรี หมู่ที่ 1
   
ฝายคลองหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1
   
สระน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5
 
สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งความรู้ภายในเขต อบต.หนองรี
     

ปรางค์นางผมหอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

น้ำตกวังแสนดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 , 7

ศูนย์วิจัยและ บำรุงพันธ์สัตว์ลำพญากลาง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียม กรมปศุสัตว์
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพื้นบ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 (วัดหนองรี)
 
 
     
 
 
 
 
 
เลขที่ 270 หมู่ 1 อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 โทร : 036-793-615 โทรสาร : 036-793-615
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
จำนวนผู้เข้าชม 12,432,787 เริ่มนับ 26 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
085-952-7122
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี